บริษัท เอเชี่ยน ลอว์ จำกัด
สำนักงานกฎหมายระดับมืออาชีพพร้อมทนายความชั้นหนึ่ง ที่ให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ว่าความทั้งทางแพ่งและอาญา และบังคับคดีทั่วราชอาณาจักร มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

เอเชี่ยน ลอว์ ให้บริการด้านกฎหมายทุกประเภท ตั้งแต่กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน ซึ่งบริการของเอเชี่ยน ลอว์ ประกอบไปด้วย

  • การให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมาย
  • จัดทำเอกสารทางกฎหมาย ตลอดจนบริการอื่น ๆ
  • บริการด้านอรรถคดี ซึ่งได้แก่การรับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และบริการอรรถคดีทุกประเภท


เอเชี่ยน ลอว์ บริหารงานและให้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

Asian Law Company Limited
Asian Law Company Limited is a professional law office, with first class attorneys at law, has been providing legal counselling, conducting cases, both civil and criminal, and execution of the cases throughout the Kingdom for more than 20 years.

Asian Law provides all kinds of services concerning laws, from business laws, public laws and private laws. Asian Law’s services comprise:


  • Counselling on the laws;
  • Preparation of documents, in relation to laws, including other services;
  • Services in legal proceedings such as proceeding with the cases, representing the clients in the Court, pleading, and all kinds of services in the legal proceedings.

Asian Law manages its works and provides services to its clients, such as the government agencies, private entities and organizations in Thailand with justice, integrity and ethics of the lawyer profession.
Copyright 2013 © Asian Laws Co.,Ltd.