บริการของเรา

1) ที่ปรึกษากฏหมาย

 • การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไป
 • บริการที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะรายแบบประจำรายปี รายเดือน หรือรายเรื่อง

2) บริการว่าความ
 • รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท ในศาลทั่วราชอาณาจักร
 • บริการคดีแพ่งสามัญ ได้แก่ คดีแพ่ง และพาณิชย์ทั่วไป เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วน บริษัท ตั๋วเงิน ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก ขับไล่ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
 • บริการคดีอาญาทุกประเภทและทุกข้อกล่าวหา รวมทั้งการประกันตัวผู้ต้องหา

3) บริการบังคับคดี
 • การติดตามทวงถาม เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยไม่ต้องดำเนินคดี
 • การสืบหาตัวของลูกหนี้ และการสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้
 • ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้หรือจำเลยในคดีอาญา
 • ดำเนินการบังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล อาทิ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาด ทรัพย์ และการรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้และการอายัดสิทธิเรียกร้อง การงดการบังคับคดี การถอนการบังคับคดี การเพิกถอนการขายทอดตลาด การบังคับคดีฟ้องขับไล่ การ ร้องขอกันส่วน การขอขัดทรัพย์ การขอรับชำระหนี้จำนองและหนี้บุริมสิทธิ การขอเฉลี่ยทรัพย์ ฯลฯ
บริการกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน

 • การให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำเอกสาร หรือสัญญา
 • การจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน
 • การขอรับส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การขอขยายโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม
 • การร่วมลงทุน การรวมกิจการ การควบบริษัท การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท
 • การให้คำปรึกษาและเป็นเลขานุการในการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน
 • รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการเลิกนิติบุคคลและชำระบัญชี รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล
 • การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
 • บริการทนายความผู้ทำคำรับรองและเอกสาร (Notarial Services)
 • บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ

บริการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 • การให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
 • การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ
 • การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
 • การติดตามตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
 • การดำเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของท่านในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

บริการกฎหมายแรงงาน

 • การให้คำปรึกษาและการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ้างงาน การป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน หรือแรงงานสัมพันธ์

บริการกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

 • การให้คำปรึกษา และดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สิน การให้คำปรึกษา และดำเนินการปรับโครงสร้างทรัพย์สิน หนี้สิน
 • การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย การจัดทำและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายล้มละลาย

บริการกฎหมายอสังหาริมทรัพย์

 • การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 • การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน รังวัดที่ดิน ทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
 • การให้บริการทางกฎหมายแก่โครงการพัฒนาที่ดิน โครงการบ้านจัดสรร อาคารชุด และการบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมทั้งกิจการรับเหมา ก่อสร้าง
 • จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียนอาคารชุด ดูแล และจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

บริการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน

 • การเวนคืนที่ดิน
 • การให้คำปรึกษาและดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง อาทิ การให้คำปรึกษา และการดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหาย หรือระงับข้อพิพาทจากคำสั่งหรือสัญญาทางปกครอง
 • การจัดทำ เอกสารและสัญญาทางปกครอง
 • การใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครอง การโต้แย้ง และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 • การดำเนินคดี หรือแก้ต่างคดีปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ฯลฯ

บริการกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว

 • งานที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ
 • การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การต่อใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว การขอกลับเข้ามาในประเทศไทย
 • การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
 • การขอโอนสัญชาติ
 • งานแปลเอกสาร สัญญาไทย-อังกฤษ และเอกสารทั่วไป ตลอดจนการขอรับรองเอกสาร จากกระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ

บริการกฎหมายครอบครัว

 • การทำสัญญาก่อนสมรส การฟ้องหย่า อำนาจปกครองบุตร และการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • แต่งตั้งและถอนถอดผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล
 • การทำพินัยกรรม
 • คดีเกี่ยวกับอำนาจปกครอง
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ


Our Services

1) Legal Adviser

 • Counselling, providing answers to matters for consultation concerning the general laws.
 • Providing the services of specific legal adviser on a yearly basis, on a monthly basis or on a case by case basis.

2) Providing the services of conducting cases
 • Providing the services of proceeding with the cases, representing in the Court, pleading, both in the civil cases and criminal cases and providing the services in all kinds of legal proceedings, in all Courts within the Kingdom.
 • Providing the services for ordinary civil cases including the general civil and commercial cases such as purchasing and selling, hire purchases, suretyship, mortgages, pledges, partnerships, companies, bills, tort, family, inheritance, filing an application with the Court for administering the deceased’s estate, eviction, including other cases relating to other real properties.
 • Providing the services for all kinds of criminal cases and all allegations including bailing of the alleged offenders.

3) Providing the services of execution of judgmentsี
 • Pressing and negotiating for the debtors to make payments for the debts without proceeding with the cases.ี
 • Searching for the debtors and searching for the debtor’s titles to land and other properties.
 • Trailing and searching in order to arrest the accused in criminal cases.
 • Carrying out execution of judgments or in accordance with the Court’s orders such as seizure of property, public auction, receipt of payment from public auction, seizure of the debtor’s properties and attachment of a claim, stay of execution of a judgment, withdrawal of execution of judgments, cancellation of public auctions, execution of judgments in eviction, request for receiving a share in the value of the seized property, request for receipt of payment for mortgage debt and preferential right deb, request for the value of the seized property to be distributed among the creditors.
Providing the services in relation to partnerships, companies and Investment laws

 • Counselling on the laws, preparation of documents or contracts.
 • Registration of partnerships, companies and public companies.
 • Filing applications for investment promotion privileges, applications for permits to establish factories and industrial estates, applications for permits for expansion of factories and industrial estates.
 • Joint Venture, amalgamation of companies, merger of companies, sale and purchase of business, restructuring of companies.
 • Providing consultancy and acting as the secretary in the Board of Directors Meetings and Share Holders Meetings for public companies.
 • Providing the services of commercial registration, including dissolution and liquidation of juristic persons, amendment of juristic person’s particulars.
 • Providing consultancy in relation to taxes.
 • Providing notarial services.
 • Providing the services in checking juristic person’s status, and making copy of and certifying documents, value added tax registration, specific business tax, providing the services of applying for tax payer identity cards etc.

Providing the services in relation to Intellectual Property laws

 • Providing consultancy and taking legal actions for protection of and benefiting from all kinds of intellectual properties such as trade-marks, copyrights, patents, and sub-patents.
 • Filing applications for registration of trade-marks, patents and sub-patents, contention in applications for registration of trade-marks and patents which look alike or are imitations.
 • Preparation of contracts which permit the use of trade-marks, copyrights or patents.
 • Trailing and checking the infringement of intellectual properties, coordination with the officials or government agencies for taking actions against those who infringe intellectual properties.
 • Enforcing in compliance with the international arbitrational awards.
 • Taking actions for protection of your intellectual properties in the various countries, worldwide.

Providing the services in relation to the Labour Laws

 • Providing consultancy and preparation of the working regulations.
 • Establishment of the Workmen Compensation Fund, Social Insurance Fund and Provident Funds.
 • Hire of services, prevention of and remedy for labour disputes, and other actions relating to the Labour Laws or Labour Relations.

Providing the services in relation to the Law of Bankruptcy and business rehabilitation

 • Providing consultancy and taking all actions in relation to the Law of Bankruptcy, from auditing the value of the assets and debts, providing consultancy and carrying out re-structuring of the assets and debts.
 • Submission of applications for business rehabilitation, making compromises with the creditors in the bankruptcy cases, preparation and management of the business rehabilitation plans, including other actions in accordance with the Law of Bankruptcy.

Providing the services in relation to real properties

 • Appropriation of real properties.
 • Applications for the permits to distribute the land, surveying the boundaries of a tract of land, registration of legal action right in relation to all kinds of real properties, and application to repeal the land distribution.
 • Providing the services in legal aspect to the land development projects, housing estate projects, condominiums, and management of other real properties, including construction business.
 • Preparation of the regulations for condominium juristic persons, registration of condominiums, taking care of and managing the interest in relation to real properties.

Providing the services in relation to the Administrative Law and Public Law

 • Land appropriation.
 • Providing consultancy and taking all actions in relation to the Administrative Law such as providing consultancy and taking remedial actions or mitigation of the troubles or damages or extinction of the disputes arising from administrative orders or administrative contracts.
 • Preparation of administrative documents and administrative contracts.
 • Invocation of the right in administrative demands, contention and appeal against administrative orders.
 • Conducting cases or pleading in administrative cases, invocation of the right to demand in accordance with the Official Information Act and other Public Laws, etc.

Providing the services in relation to the Laws Concerning Aliens

 • Legal consultancy work, checking, analyzing and drafting contracts in languages other than Thai.
 • Applications for work permits for aliens, renewal of the permits on a temporary basis, applications for returning to Thailand.
 • Applications for license for aliens to operate business.
 • Applications for changing nationality.
 • Translation work of Thai-English contracts and general documents including receipt of documents from the Ministry of Foreign Affairs etc.

Providing the services in relation to Family Laws

 • Entering into a contract prior to marriage, entering a claim for divorce, parental power and demand for maintenance cost.
 • Requesting the Court to issue an order, appointing a person as administrator of the deceased’s estate.
 • Requesting the Court to issue an order to register a child as a legal child (son or daughter), adoption of a child as an “adopted” child (son or daughter).
 • Appointing and removal of curators, guardians.
 • Preparation of wills.
 • Cases relating to the administrative power.
 • Requesting the Court to issue an order that the person is incompetent or quasi-incompetent.
 


Copyright 2013 © Asian Laws Co.,Ltd.