ทีมของเรา

นายสุนทร พยัคฆ์
Mr. Sunthorn Phayak

 • กรรมการผู้จัดการ , บริษัท เอเชี่ยน ลอว์ จำกัด
 • Managing Director, Asian Laws Co., Ltd.
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 15870/2529
 • Attorney at Law, License No. 15870/2529
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Notarial Services Attorney qualified to Certify signature and documents, Lawyers Council of Thailand under Royal Patronage
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
 • LL.M., Ramkhamhaeng University
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • Mini MBA, Eastern Asia University
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงาน ศาลยุติธรรม
 • The Program of Senior Executives on Criminal Justice Administration Batch 8, National Academy of Justice Criminal
 • หลักสูตรทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • The Settle a Dispute Training Course (class 1) Lawyers Council of Thailand under Royal Patronage
 • หลักสูตรนักกฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • The Saving and Credit Cooperatives Training Course (Class 1) Lawyers Council of Thailand under Royal Patronage
 • หลักสูตรโนตารีปับลิก รุ่นที่ 1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • The Notary Public Training Course (Class 1) Lawyers Council of Thailand under Royal Patronage
 • หลักสูตรวิทยากรกฎหมายสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • The Program Of Expert on Environmental Law
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน ลอว์ จำกัด
 • Managing Director
 • กรรมการบริหาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
  Board Member Lawyers Council of Thailand under Royal Patronage

พันตารวจเอก สมพร พยัคฆ์
Police Colonel Somporn Phayak

 • กรรมการบริษัท
 • Managing Director
 • เคยรับราชการสังกัด สานักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่ง..
 • Ex Government Officer, Royal Thai Police, for the position of...
 • ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • Superintendent, Police Station, Sunpatong District, Chiangmai Province
 • ผู้กำกับการสถานีตารวจภูธรอำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • Superintendent, Police Station, Koh Pangan District, Suratthani Province
 • รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
 • Deputy Commander,Police Commander Office, Phanggna Province
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • LL.B., Sripathum University
 • วิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ / หลักสูตรผู้บังคับการ
 • Police College, Superintendent Course / Deputy Commander Course
นางสาวณฤภัค คัคนาพร
Miss Narupak Kakkanaporn
 • ผู้จัดการ , บริษัท เอเชี่ยน ลอว์ จำกัด
 • Office Manager, Asian Laws Co., Ltd.
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 53/2535
 • Attorney at Law, License No. 53/2535
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Notarial Services Attorney qualified to Certify signature and documents, Lawyers Council of Thailand under Royal Patronage
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • LL.B., Thammasat University
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คอร์สเวิร์ค)
 • LL.M., Thammasat University (Course Work)
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
 • LL.M., Ramkhamhaeng University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • Senior Executive Program, NIDA
 • เนติบัณฑิตไทย
  Barrister - at - Law, Thai Bar Association

นายวิชิต แสงทองอร่าม
Mr. Vichit Saengthonharam
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 19459/2529
 • Attorney at Law, License No. 19459/252
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Thammasat University
นายสมศักดิ์ อ่ำปลอด
Mr. Somsak Umplod
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 2563/2533
 • Attorney at Law, License No. 2563/2533
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
Mr. Kamolsal Leewamok
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1498/2534
 • Attorney at Law, License No. 1498/2534
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
 • เนติบัณฑิตไทย
  Barrister - at - Law, Thai Bar Association
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม นิด้า
  Master of Arts, majoring in Social Development, NIDA

นายชนาธิป อารีย์
Mr. Chanatip Aree
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 709/2542
 • Attorney at Law, License No. 709/2542
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
  LL.M., Ramkhamhaeng University
 • เนติบัณฑิตไทย
  Barrister - at - Law, Thai Bar Association

นายธวัช กลับพันธ์
Mr. Tawat Glabpan
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 898/2552
 • Attorney at Law, License No. 898/2552
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
 • เนติบัณฑิตไทย
  Barrister - at - Law, Thai Bar Association

นายธนู ครุฑมุสิก
Mr. Thanu Krutmusik
 • ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1208/2540
 • Attorney at Law, License No. 1208/2540
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
นายธีรวุฒิ เลือดไทย
Mr. Teerawut Luadthai
 • ผู้ช่วยทนายความ
 • Lawyer Assistant
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
นางสาวพิชญำ ภู่เจริญ
Miss Pitchaya Poocharoen
 • ผู้ช่วยทนายความ
 • Lawyer Assistant
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
นางสาวนุจรินทร์ แก้วจันทร์
Miss Nuchjarin Kaewchan
 • ผู้ช่วยทนายความ
 • Lawyer Assistant
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • LL.B., Ramkhamhaeng University
นายสมัย อ่วมบำรุง
Mr. Samai Oumbamrung
 • ที่ปรึกษา
 • Advisor
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Economy, Chulalongkorn University
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • MBE, Mary Land University, United State of America
 

Copyright 2013 © Asian Laws Co.,Ltd.